DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT - Short Position History View Filer Details

Current Active Short Positions

Holder Issuer Net Short Position Position Date Origin
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Anhui Expressway Co. Ltd. - H Shares 0.18% 2018-05-21 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. - H Shares 0.01% 2019-07-10 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft China National Materials Co. Ltd. - H Shares 0.54% 2018-04-04 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft China South City Holdings Ltd. 0.09% 2017-11-22 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft MelcoLot Ltd. 2.35% 2014-05-23 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co., Ltd. - H Shs 0.02% 2017-05-29 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Shandong Luoxin Pharmacy Stock Co. Ltd. - H Shares 0.01% 2014-07-09 Hong Kong

Most Recent Short Position History

Holder Issuer Net Short Position Position Date Origin
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Anhui Expressway Co. Ltd. - H Shares 0.63% 2017-12-04 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Anhui Expressway Co. Ltd. - H Shares 0.59% 2017-11-28 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Anhui Expressway Co. Ltd. - H Shares 0.27% 2017-11-02 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Beijing Properties (Holdings) Ltd. 0.0% 2017-12-15 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Beijing Properties (Holdings) Ltd. 0.0% 2017-12-13 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. - H Shares 0.01% 2018-03-16 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. - H Shares 0.02% 2017-11-09 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. - H Shares 0.02% 2017-11-01 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. - H Shares 0.02% 2017-10-31 Hong Kong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. - H Shares 0.02% 2017-10-30 Hong Kong

Elevate your investments