MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD - Short Position History View Filer Details

Current Active Short Positions

Holder Issuer Net Short Position Position Date Origin
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.71% 2021-08-03 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.11% 2020-11-03 FRANCE
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.08% 2021-10-11 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. RIB Software SE 1.18% 2020-03-05 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. TUI AG 0.57% 2021-10-21 GERMANY

Short Position History

Holder Issuer Net Short Position Position Date Origin
Melqart Asset Management (UK) Ltd AA PLC 1.31% 2020-11-12 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd AA PLC 1.14% 2020-11-09 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd AA PLC 0.7% 2020-10-23 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd AA PLC 0.91% 2020-10-29 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd AA PLC 1.0% 2020-11-03 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd AA PLC 0.56% 2020-10-19 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd AA PLC 1.21% 2020-11-10 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd AA PLC 0.8% 2020-10-27 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd AA PLC 0.6% 2020-10-21 UK
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD ALTRAN TECHNOLOGIES 0.74% 2018-04-04 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD ALTRAN TECHNOLOGIES 0.61% 2018-04-03 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD ALTRAN TECHNOLOGIES 0.0% 2018-04-17 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD ALTRAN TECHNOLOGIES 1.16% 2018-04-05 FRANCE
Melqart Asset Management (UK) Ltd BABCOCK INTL GROUP PLC 0.54% 2021-08-23 UK
Melqart Asset Management (UK) Limited BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL 0.5% 2016-11-02 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL 0.0% 2017-01-02 Italy
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.17% 2019-11-15 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.09% 2019-09-27 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.02% 2019-10-07 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.12% 2019-07-29 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.09% 2019-12-19 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.98% 2021-03-03 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.78% 2019-06-21 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.18% 2019-12-09 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.52% 2018-09-20 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.09% 2019-09-16 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.8% 2019-07-05 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.99% 2019-10-09 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.93% 2019-07-10 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.0% 2020-09-03 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.99% 2019-12-06 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.04% 2019-07-12 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.99% 2019-10-04 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.13% 2019-11-26 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.08% 2019-11-19 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.61% 2018-10-03 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.67% 2021-06-17 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.01% 2019-10-10 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.11% 2019-09-13 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.11% 2019-09-20 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.2% 2019-11-14 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.15% 2019-11-13 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.24% 2019-10-28 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.11% 2019-10-18 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.74% 2021-06-15 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.81% 2019-06-06 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.8% 2019-06-24 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.85% 2021-05-07 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.09% 2021-03-01 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.04% 2019-09-06 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.74% 2019-05-27 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.2% 2019-12-10 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.13% 2019-12-12 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.96% 2017-08-29 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 0.89% 2017-08-11 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 0.96% 2017-08-14 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 0.53% 2020-11-23 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.96% 2017-08-23 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.24% 2018-02-01 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 0.26% 2020-11-24 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 0.8% 2020-11-09 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.35% 2018-01-19 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.79% 2017-08-22 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.66% 2017-09-20 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.84% 2017-09-19 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.16% 2018-02-02 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 0.89% 2017-09-21 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 0.9% 2017-10-23 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 2.01% 2017-09-01 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 0.57% 2020-11-06 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 0.51% 2017-08-10 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 2.05% 2017-08-25 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 0.0% 2018-02-21 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.1% 2018-01-08 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.03% 2017-11-14 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD CGG 1.1% 2017-08-16 FRANCE
Melqart Asset Management (UK) Ltd CYBG PLC 0.65% 2018-08-02 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd CYBG PLC 0.5% 2018-07-31 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd CYBG PLC 0.82% 2018-09-04 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd CYBG PLC 0.7% 2018-08-07 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd Dialog Semiconductor PLC 0.72% 2017-12-05 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd Dialog Semiconductor PLC 0.39% 2017-12-11 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd Dialog Semiconductor PLC 0.65% 2017-08-31 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd Dialog Semiconductor PLC 0.72% 2017-09-21 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd Dialog Semiconductor PLC 1.02% 2017-11-06 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd Dialog Semiconductor PLC 0.75% 2017-11-30 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd Dialog Semiconductor PLC 0.64% 2017-12-07 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd Dialog Semiconductor PLC 0.62% 2017-12-04 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd Dialog Semiconductor PLC 0.94% 2017-11-01 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd Dialog Semiconductor PLC 0.85% 2017-10-27 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. GRENKE AG 0.64% 2021-05-18 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. GRENKE AG 0.51% 2021-02-15 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. GRENKE AG 0.56% 2021-06-11 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.05% 2018-03-08 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.34% 2018-03-16 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 0.5% 2018-01-12 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.08% 2018-01-22 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.11% 2018-01-23 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.22% 2018-02-06 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.89% 2018-03-26 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.48% 2018-03-19 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.92% 2018-03-23 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.1% 2018-03-13 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.29% 2018-03-15 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.17% 2018-01-26 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 0.82% 2018-01-16 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.24% 2018-01-25 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd GVC Holdings Plc 1.72% 2018-03-21 UK
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD HAVAS 0.54% 2017-09-19 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD HAVAS 0.09% 2017-09-27 FRANCE
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.77% 2020-01-24 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.62% 2020-01-28 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.65% 2020-02-14 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.84% 2020-01-14 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 1.02% 2019-11-06 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.47% 2020-02-18 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.97% 2019-12-09 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.96% 2019-10-30 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.97% 2019-11-27 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.41% 2020-02-24 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.87% 2019-12-03 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.97% 2019-10-22 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 1.02% 2019-10-23 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.49% 2020-02-06 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 1.0% 2019-10-17 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.66% 2020-01-23 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.5% 2020-02-19 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.51% 2020-01-30 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.94% 2019-12-04 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.77% 2020-01-21 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.52% 2020-02-12 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.91% 2020-01-17 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. HUGO BOSS AG 0.5% 2020-02-04 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd INTU PROPERTIES PLC 0.71% 2019-10-30 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd INTU PROPERTIES PLC 0.52% 2019-08-13 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 1.36% 2019-06-03 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 1.14% 2018-12-18 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.7% 2018-08-28 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.98% 2020-03-13 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 1.27% 2019-10-04 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 1.45% 2019-04-18 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 1.31% 2019-03-01 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.96% 2019-10-22 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 1.09% 2019-10-14 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.65% 2020-04-09 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.81% 2020-03-18 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.52% 2020-04-14 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 1.21% 2018-12-21 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.76% 2020-03-25 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 1.01% 2020-01-06 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.8% 2018-10-05 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.5% 2018-07-24 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.62% 2018-08-08 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 1.18% 2019-10-07 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 0.9% 2018-10-30 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 1.01% 2018-11-30 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.06% 2021-02-19 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.08% 2021-07-02 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 0.52% 2020-01-27 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.1% 2020-03-10 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.13% 2021-02-15 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.05% 2020-03-09 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 0.83% 2020-03-05 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.15% 2020-10-05 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 0.99% 2021-07-13 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.0% 2021-09-16 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 0.94% 2021-01-05 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.08% 2021-10-11 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 0.88% 2020-03-18 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.11% 2021-05-10 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.04% 2021-01-04 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.12% 2021-09-30 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 1.0% 2021-02-11 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 0.92% 2020-07-13 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. K+S Aktiengesellschaft 0.72% 2020-02-27 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.52% 2019-08-22 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.6% 2019-09-13 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.71% 2019-10-09 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.8% 2019-11-05 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.91% 2019-11-14 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 1.0% 2020-03-17 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 1.12% 2020-05-28 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 1.22% 2020-06-04 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 1.3% 2020-06-24 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 1.29% 2020-09-18 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 1.17% 2020-11-10 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 1.09% 2020-12-09 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.99% 2021-01-14 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.89% 2021-02-08 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.79% 2021-02-26 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.69% 2021-03-03 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.57% 2021-03-09 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET NV 0.49% 2021-03-16 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.79% 2021-02-26 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.89% 2021-02-08 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.49% 2021-03-16 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.69% 2021-03-03 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.52% 2019-08-22 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.6% 2019-09-13 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.71% 2019-10-09 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.8% 2019-11-05 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.91% 2019-11-14 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 1.0% 2020-03-17 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 1.12% 2020-05-28 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 1.22% 2020-06-04 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 1.3% 2020-06-24 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 1.29% 2020-09-18 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 1.17% 2020-11-10 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 1.09% 2020-12-09 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.57% 2021-03-09 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited MEDIASET SPA 0.99% 2021-01-14 Italy
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 1.51% 2018-04-06 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 1.23% 2018-03-29 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 1.19% 2018-03-28 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 1.32% 2018-04-03 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 2.12% 2018-04-17 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 0.64% 2018-03-19 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 1.64% 2018-04-10 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 1.77% 2018-04-11 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 1.49% 2018-04-05 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 1.83% 2018-04-13 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 0.94% 2018-03-20 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd MELROSE INDUSTRIES PLC 1.03% 2018-03-21 UK
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD PEUGEOT S.A. 0.49% 2020-07-27 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD PEUGEOT S.A. 0.5% 2020-06-12 FRANCE
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 1.71% 2020-12-11 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 2.92% 2021-02-12 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 5.13% 2021-03-17 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 2.1% 2021-01-19 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 2.53% 2021-02-02 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 2.63% 2021-02-04 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 0.89% 2020-11-12 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 1.02% 2020-11-17 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 4.32% 2021-03-11 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 4.21% 2021-03-09 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 2.3% 2021-01-26 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 2.2% 2021-01-22 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 3.03% 2021-02-17 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 0.92% 2020-11-13 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 2.41% 2021-01-28 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 3.64% 2021-03-02 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 1.44% 2020-11-30 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 3.14% 2021-02-23 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 4.09% 2021-03-08 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 5.47% 2021-03-22 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 0.51% 2019-09-20 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 5.53% 2021-03-29 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 4.5% 2021-03-12 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 1.5% 2020-12-01 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 5.32% 2021-03-18 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 0.74% 2020-10-06 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 1.61% 2020-12-09 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 1.17% 2020-11-19 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 3.94% 2021-03-04 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 1.33% 2020-11-25 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 1.8% 2020-12-15 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 1.91% 2020-12-29 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 2.0% 2021-01-14 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 2.81% 2021-02-10 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 3.47% 2021-02-26 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 3.58% 2021-03-01 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 1.2% 2020-11-20 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 2.71% 2021-02-08 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 3.14% 2021-02-19 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd PREMIER OIL PLC 4.92% 2021-03-16 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd. RIB Software SE 0.77% 2020-03-04 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 0.52% 2018-08-08 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 0.66% 2018-08-17 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 0.7% 2018-08-22 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 0.89% 2018-09-13 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 0.98% 2018-09-14 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 1.12% 2018-09-17 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 1.22% 2018-09-19 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 1.34% 2018-09-21 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 1.4% 2018-09-25 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 1.53% 2018-09-27 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 1.64% 2018-10-08 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 1.88% 2018-12-10 Italy
Melqart Asset Management (UK) Limited SAFILO GROUP SPA 0.0% 2018-12-17 Italy
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD SOLUTIONS 30 SE 0.37% 2021-04-01 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD SOLUTIONS 30 SE 0.51% 2021-03-22 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD TECHNIPFMC PLC 0.51% 2021-02-12 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD TECHNIPFMC PLC 0.48% 2021-02-19 FRANCE
Melqart Asset Management (UK) Ltd THOMAS COOK GROUP PLC 0.81% 2019-09-06 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd THOMAS COOK GROUP PLC 1.0% 2019-09-16 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd THOMAS COOK GROUP PLC 0.9% 2019-09-11 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd THOMAS COOK GROUP PLC 1.1% 2019-09-20 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd THOMAS COOK GROUP PLC 0.6% 2019-08-07 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd THOMAS COOK GROUP PLC 0.7% 2019-08-30 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd THOMAS COOK GROUP PLC 0.52% 2019-08-01 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd. TUI AG 0.51% 2021-02-12 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd TUI AG 0.63% 2020-09-17 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd TUI AG 0.5% 2020-05-29 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd. TUI AG 0.79% 2021-01-22 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. TUI AG 0.61% 2021-03-22 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. TUI AG 0.65% 2021-10-19 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. TUI AG 0.85% 2021-01-25 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. TUI AG 0.5% 2020-05-29 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd TUI AG 0.57% 2020-12-10 UK
Melqart Asset Management (UK) Ltd. TUI AG 0.71% 2021-10-12 GERMANY
Melqart Asset Management (UK) Ltd. TUI AG 0.71% 2021-04-26 GERMANY
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.17% 2021-06-07 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 3.7% 2021-03-05 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.47% 2021-03-16 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 3.18% 2021-03-03 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.5% 2021-05-21 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 3.88% 2021-06-08 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.32% 2021-03-11 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 2.47% 2021-06-10 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.96% 2021-06-04 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 3.01% 2021-03-02 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.06% 2021-03-10 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 1.19% 2021-02-24 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 1.77% 2021-02-25 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 0.84% 2021-02-23 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.77% 2021-03-22 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.68% 2021-03-19 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 3.88% 2021-03-08 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.48% 2021-05-24 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.82% 2021-03-29 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 2.64% 2021-06-09 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 0.0% 2021-06-30 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.39% 2021-06-03 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.68% 2021-05-20 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 2.2% 2021-02-26 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 2.65% 2021-03-01 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.38% 2021-03-15 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD VALLOUREC 4.22% 2021-03-12 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD ZODIAC AEROSPACE 0.0% 2017-09-19 FRANCE
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD ZODIAC AEROSPACE 0.53% 2017-09-01 FRANCE

Elevate your investments