Kakaku.com,Inc. - Short Position History View Stock Details

Current Active Short Positions

Holder Issuer Net Short Position Position Date Origin

Short Position History

Holder Net Short Position Position Date Origin
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.47000000000000003% 2019-09-26 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 1.01% 2017-07-28 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.59% 2016-06-20 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.7799999999999999% 2019-02-01 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.51% 2017-07-25 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.5% 2017-03-28 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.8200000000000001% 2018-08-17 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.96% 2018-01-19 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.49% 2018-03-09 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.83% 2017-03-27 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.49% 2017-05-23 Japan
AQR Capital Management, LLC Kakaku.com,Inc. 0.49% 2017-08-25 Japan
Barclays Capital Securities Ltd Kakaku.com,Inc. 0.5% 2020-04-20 Japan
Barclays Capital Securities Ltd Kakaku.com,Inc. 0.48% 2020-05-08 Japan
Citigroup Global Markets Limited Kakaku.com,Inc. 0.51% 2018-08-22 Japan
Citigroup Global Markets Limited Kakaku.com,Inc. 0.45999999999999996% 2018-08-24 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Kakaku.com,Inc. 0.56% 2017-10-13 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Kakaku.com,Inc. 0.6% 2017-10-12 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Kakaku.com,Inc. 0.48% 2016-10-04 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Kakaku.com,Inc. 0.5% 2016-10-03 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.66% 2017-10-31 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.52% 2018-02-21 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.77% 2017-10-17 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.49% 2018-02-20 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.65% 2016-03-16 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.53% 2017-10-06 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.69% 2017-10-11 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.73% 2016-03-17 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.4699999999999999% 2018-01-19 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.8199999999999998% 2017-10-13 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.64% 2018-02-19 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.58% 2017-11-07 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.71% 2017-11-02 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.48% 2017-10-30 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.6% 2017-11-06 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.48% 2017-11-20 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.47000000000000003% 2016-02-23 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.5700000000000001% 2016-02-24 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.59% 2017-10-23 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.54% 2016-03-23 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Kakaku.com,Inc. 0.51% 2016-02-17 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5% 2017-10-05 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.69% 2017-07-31 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.8100000000000002% 2017-08-01 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 1.13% 2017-08-02 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.9199999999999999% 2017-11-13 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.89% 2016-03-08 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.48% 2018-03-07 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 1.01% 2017-11-21 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 1.27% 2017-09-29 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.9199999999999999% 2017-12-12 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.89% 2017-12-11 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.53% 2016-06-24 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.21% 2017-10-06 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.4099999999999999% 2018-04-18 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 1.52% 2017-08-04 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.56% 2017-07-28 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.78% 2018-02-06 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 1.49% 2017-08-14 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.57% 2018-02-27 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.9000000000000001% 2018-01-10 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.72% 2016-03-17 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.8999999999999999% 2016-02-29 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.89% 2016-02-22 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.77% 2016-02-19 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.67% 2016-02-12 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.64% 2018-02-19 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.91% 2017-11-08 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.89% 2016-03-01 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.84% 2017-11-06 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 1.37% 2017-08-21 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.98% 2017-12-05 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.8999999999999999% 2016-03-07 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.66% 2016-04-18 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.93% 2017-10-03 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 1.4% 2017-09-12 Japan
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. Kakaku.com,Inc. 0.49% 2015-10-28 Japan
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. Kakaku.com,Inc. 0.5% 2015-09-25 Japan
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. Kakaku.com,Inc. 0.51% 2015-11-24 Japan
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. Kakaku.com,Inc. 0.47000000000000003% 2015-07-07 Japan
Macquarie Bank Limited Kakaku.com,Inc. 0.41000000000000003% 2018-03-12 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.72% 2020-08-03 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5599999999999999% 2017-09-26 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.77% 2020-07-29 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.72% 2020-06-16 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.6799999999999999% 2017-10-31 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.75% 2020-08-19 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.64% 2017-10-05 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.7000000000000001% 2017-10-27 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.53% 2021-09-07 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.73% 2020-08-11 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5% 2021-10-11 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5% 2021-08-30 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.62% 2018-02-05 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.7100000000000001% 2017-10-17 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5599999999999999% 2021-09-21 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.49% 2018-02-20 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5700000000000001% 2020-08-27 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5499999999999999% 2021-09-09 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5700000000000001% 2021-09-13 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.61% 2017-11-21 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5599999999999999% 2017-09-29 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.47000000000000003% 2021-09-01 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.74% 2020-06-08 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.54% 2017-12-12 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.58% 2018-01-04 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5499999999999999% 2017-12-18 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.53% 2017-12-11 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.54% 2021-09-28 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.69% 2017-10-06 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.49% 2021-10-12 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5% 2021-08-25 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.84% 2020-07-22 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5% 2017-12-04 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5700000000000001% 2017-12-29 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.6% 2018-01-26 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.64% 2017-11-15 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.75% 2020-07-30 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.53% 2017-12-13 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.74% 2020-06-17 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5499999999999999% 2017-09-22 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5599999999999999% 2021-09-27 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5599999999999999% 2017-12-26 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.7000000000000001% 2020-05-12 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.77% 2020-07-01 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5499999999999999% 2017-12-22 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.74% 2020-08-04 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.59% 2018-01-10 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.76% 2020-08-12 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.72% 2017-10-11 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.51% 2020-08-28 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.61% 2018-01-12 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.76% 2020-06-30 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5599999999999999% 2017-12-20 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.72% 2020-05-13 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.83% 2020-07-20 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5700000000000001% 2021-09-15 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5599999999999999% 2021-09-14 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.7799999999999999% 2020-05-22 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.59% 2018-01-31 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.8200000000000001% 2020-05-20 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.8099999999999999% 2020-07-14 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.53% 2017-11-27 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.6% 2018-01-22 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.51% 2021-09-29 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.76% 2020-07-28 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.47000000000000003% 2020-09-01 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.73% 2020-08-06 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.54% 2017-12-15 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5599999999999999% 2018-02-19 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.77% 2020-05-19 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.7100000000000001% 2017-10-20 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.69% 2017-11-07 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.77% 2020-05-21 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.73% 2020-05-15 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.77% 2020-08-17 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5% 2017-09-20 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.51% 2021-09-06 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.72% 2017-10-24 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.7100000000000001% 2020-06-11 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.7100000000000001% 2017-10-10 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.63% 2018-02-16 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.49% 2021-10-01 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.69% 2017-10-30 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.67% 2017-11-06 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.63% 2017-11-20 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.52% 2017-09-19 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.63% 2018-02-08 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.74% 2020-06-03 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.61% 2018-02-02 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.62% 2020-05-11 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.74% 2020-05-18 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5700000000000001% 2021-09-08 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.51% 2017-12-05 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.53% 2021-08-24 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5700000000000001% 2017-10-02 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.6799999999999999% 2020-08-24 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.76% 2020-08-18 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.48% 2021-08-23 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.74% 2020-06-26 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.58% 2021-09-16 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.69% 2020-08-21 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.54% 2017-11-24 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.5499999999999999% 2017-12-06 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.51% 2021-10-08 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.69% 2020-08-25 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.72% 2020-08-07 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Kakaku.com,Inc. 0.61% 2017-10-03 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.72% 2017-10-06 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.86% 2016-05-23 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.7000000000000001% 2016-08-31 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.71% 2015-10-28 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.9900000000000001% 2016-05-20 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.68% 2017-09-29 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.38% 2016-04-20 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.91% 2017-09-25 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.6500000000000001% 2015-09-17 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.73% 2016-08-17 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.6% 2017-08-29 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.37% 2016-04-04 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.6% 2016-01-26 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.72% 2015-09-25 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.89% 2017-09-22 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.69% 2015-11-09 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.54% 2016-08-16 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.69% 2015-10-02 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.37% 2017-10-11 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.43% 2016-06-13 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.9000000000000001% 2017-09-13 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.69% 2016-01-08 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.71% 2015-08-18 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.29% 2016-05-02 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.35000000000000003% 2016-09-07 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.88% 2017-09-14 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.3% 2016-02-16 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.58% 2017-09-08 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.5700000000000001% 2016-09-05 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.29% 2016-02-12 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.7000000000000002% 2016-01-05 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.7000000000000002% 2015-11-30 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.54% 2017-10-10 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.3% 2016-05-09 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.59% 2016-01-25 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.45999999999999996% 2016-06-01 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.5700000000000001% 2016-05-31 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.51% 2016-07-05 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.68% 2015-12-01 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.49% 2016-08-05 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.89% 2017-09-27 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.49% 2016-07-14 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.5% 2016-07-15 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.7000000000000001% 2016-05-30 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.59% 2017-08-30 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.7100000000000001% 2016-05-25 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.4000000000000001% 2016-04-18 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.69% 2016-05-27 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 0.83% 2017-09-12 Japan
Nomura International plc Kakaku.com,Inc. 1.29% 2016-02-17 Japan
Tourbillon Global Master Fund LTD Kakaku.com,Inc. 0.91% 2015-03-16 Japan
Tourbillon Global Master Fund LTD Kakaku.com,Inc. 0.8699999999999999% 2015-09-16 Japan
Tourbillon Global Master Fund LTD Kakaku.com,Inc. 0.5499999999999999% 2014-10-03 Japan
Tourbillon Global Master Fund LTD Kakaku.com,Inc. 0.62% 2014-11-06 Japan
Tourbillon Global Master Fund LTD Kakaku.com,Inc. 0.7799999999999999% 2015-02-05 Japan
Tourbillon Global Master Fund LTD Kakaku.com,Inc. 0.21% 2016-02-12 Japan
Tourbillon Global Master Fund LTD Kakaku.com,Inc. 0.73% 2016-02-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.73% 2016-02-03 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.59% 2015-07-15 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.68% 2018-01-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.9899999999999999% 2018-12-21 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.8900000000000001% 2015-12-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.78% 2016-01-13 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.75% 2017-10-06 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.52% 2018-02-14 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.49% 2018-02-22 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.38% 2019-01-17 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.31% 2019-01-30 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.41% 2019-03-27 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.2% 2015-08-17 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.63% 2018-12-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.93% 2017-10-17 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.4% 2018-11-20 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.78% 2019-03-07 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.76% 2015-07-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.8799999999999997% 2019-06-06 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.78% 2015-10-19 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.32% 2015-08-26 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.84% 2018-12-13 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.93% 2015-08-11 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.38% 2019-07-18 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.94% 2019-06-20 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.9900000000000002% 2016-04-04 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.02% 2019-02-14 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.27% 2016-03-17 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.87% 2019-02-13 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.35% 2015-11-02 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.4099999999999997% 2015-09-18 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.77% 2018-12-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.44% 2015-08-24 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.4500000000000002% 2016-08-18 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.6% 2019-04-24 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.8599999999999999% 2016-08-15 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.6400000000000001% 2016-08-16 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.12% 2016-06-22 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.4% 2019-01-23 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.78% 2019-03-13 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.7% 2018-01-04 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.58% 2018-01-29 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.04% 2015-07-17 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.4699999999999998% 2015-10-26 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.8999999999999999% 2015-07-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.4% 2015-11-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.8000000000000003% 2019-07-04 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.24% 2019-02-21 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.5% 2020-02-07 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.69% 2019-06-04 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.58% 2019-07-11 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.39% 2015-10-05 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.78% 2019-07-01 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.6399999999999997% 2019-03-19 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.79% 2019-07-05 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.92% 2016-06-13 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.5% 2017-09-14 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.69% 2017-12-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.0% 2015-08-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.8000000000000003% 2019-03-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.7999999999999998% 2015-12-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.13% 2019-02-18 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.22% 2016-06-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.54% 2019-02-06 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.2800000000000002% 2015-10-07 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.19% 2015-08-19 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.87% 2016-04-22 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.5700000000000003% 2015-07-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.01% 2018-12-18 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.77% 2019-06-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.8399999999999999% 2016-01-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.0999999999999999% 2015-07-13 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.35% 2015-07-27 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.4% 2015-07-24 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.49% 2020-02-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.28% 2019-01-29 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.4000000000000004% 2015-09-07 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.87% 2016-02-22 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.9900000000000002% 2015-12-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.73% 2015-12-14 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.79% 2016-04-27 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.22% 2015-07-23 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.01% 2016-03-14 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.16% 2016-03-23 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.55% 2018-02-20 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.64% 2015-10-21 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.2% 2015-07-14 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.51% 2016-02-05 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.65% 2016-08-03 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.2800000000000002% 2016-08-08 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.39% 2015-09-16 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.4899999999999998% 2016-08-04 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.76% 2019-05-29 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.39% 2019-01-22 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.39% 2015-11-11 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.62% 2017-09-21 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.89% 2017-10-25 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.8100000000000002% 2017-10-11 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.46% 2019-02-05 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.71% 2019-02-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.97% 2017-10-31 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.55% 2019-08-08 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.0% 2016-02-23 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.6% 2019-05-15 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.25% 2015-11-25 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.17% 2015-11-26 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.58% 2018-01-25 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.91% 2016-08-23 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.8800000000000001% 2016-04-13 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.7799999999999999% 2016-08-24 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.5% 2019-04-22 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.82% 2019-06-18 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.45000000000000007% 2018-02-05 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.01% 2016-06-16 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.87% 2016-03-08 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.89% 2017-12-06 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.3% 2016-07-05 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.38% 2019-03-25 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.28% 2019-07-24 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.77% 2017-12-26 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.45% 2016-07-11 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.58% 2016-07-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.9900000000000002% 2016-02-24 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.66% 2017-10-03 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.77% 2016-05-17 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.58% 2019-04-25 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.11% 2016-08-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.09% 2016-08-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.72% 2015-07-16 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.82% 2016-07-15 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.39% 2019-01-24 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.86% 2019-02-27 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.69% 2019-07-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.13% 2016-03-16 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.71% 2016-05-26 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.23% 2019-01-15 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.91% 2017-12-07 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.32% 2019-04-02 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.44% 2019-07-17 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.9% 2016-04-18 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.5% 2015-07-06 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.6100000000000003% 2015-07-30 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.4% 2019-04-11 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.4099999999999997% 2015-09-01 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.08% 2016-03-24 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 3.15% 2015-10-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.8900000000000001% 2016-04-19 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.81% 2016-04-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 2.71% 2016-07-13 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 1.9% 2016-04-20 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.65% 2015-07-08 Japan
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.04% 2020-06-11 Japan
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 Kakaku.com,Inc. 0.5% 2020-04-16 Japan

Elevate your investments