AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. - Short Position History View Stock Details

Current Active Short Positions

Holder Issuer Net Short Position Position Date Origin

Short Position History

Holder Net Short Position Position Date Origin
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.08% 2017-02-24 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.21% 2016-11-17 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.8699999999999999% 2017-03-27 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.19% 2016-11-22 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.77% 2017-04-04 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.2% 2017-01-11 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.18% 2017-01-12 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.2% 2016-12-05 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.4099999999999999% 2017-04-07 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.12% 2016-10-04 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.09% 2016-10-03 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.21% 2017-01-02 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.17% 2017-01-05 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.14% 2016-11-11 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.48% 2015-12-21 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.55% 2017-12-27 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.6% 2017-12-04 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.48% 2018-01-04 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.51% 2015-06-29 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.33% 2015-11-06 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.76% 2015-12-14 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.63% 2015-12-16 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.65% 2015-11-04 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.44999999999999996% 2015-07-09 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.1900000000000002% 2016-03-30 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.95% 2017-02-28 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.66% 2017-03-03 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.72% 2016-02-08 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.88% 2017-03-01 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.4699999999999999% 2017-03-08 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.8099999999999999% 2017-01-16 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.79% 2017-01-17 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.51% 2017-03-07 Japan
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.8% 2016-11-21 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.61% 2018-02-05 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.59% 2018-07-18 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.57% 2018-08-31 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.5% 2018-02-20 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.4699999999999999% 2018-08-22 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.68% 2018-03-06 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.49% 2018-09-05 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.59% 2018-07-24 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.49% 2018-02-14 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.8% 2016-12-07 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.64% 2016-11-08 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.5% 2016-03-28 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.64% 2016-04-12 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.58% 2016-11-07 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.63% 2016-03-30 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.48% 2016-02-24 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.53% 2016-05-16 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.62% 2016-10-25 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.8% 2017-02-07 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.58% 2016-11-16 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.4% 2017-04-07 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.8699999999999999% 2017-03-24 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.38999999999999996% 2016-04-15 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.51% 2016-04-19 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.76% 2017-03-28 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.61% 2016-06-22 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.9899999999999999% 2017-03-10 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.6% 2016-08-09 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.58% 2016-08-10 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.49% 2016-03-08 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.65% 2016-04-20 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.62% 2016-10-17 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.58% 2016-10-21 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.59% 2016-11-18 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.59% 2016-06-20 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.52% 2016-03-09 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.5599999999999999% 2016-06-24 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.7799999999999999% 2016-12-06 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.59% 2016-10-14 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.77% 2017-02-03 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.47000000000000003% 2016-02-26 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.79% 2017-01-17 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.58% 2016-06-08 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.84% 2017-01-11 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.8099999999999999% 2017-01-18 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 1.03% 2017-03-13 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.61% 2016-11-21 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.8999999999999999% 2017-01-10 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.59% 2016-10-26 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.58% 2016-04-11 Japan
Nomura International plc AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.45999999999999996% 2016-03-29 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.66% 2016-03-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.47000000000000003% 2016-05-16 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.8% 2016-03-30 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.74% 2016-03-08 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.72% 2018-01-15 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.74% 2016-03-02 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.51% 2016-07-15 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.52% 2016-08-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.47000000000000003% 2016-08-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.8699999999999999% 2016-03-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.83% 2016-03-17 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.35% 2018-01-24 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.6% 2016-08-22 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.3% 2016-11-21 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.66% 2018-01-16 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.77% 2016-04-06 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.49% 2016-09-27 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.5% 2016-07-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.5599999999999999% 2016-04-26 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.5% 2018-12-11 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.6% 2016-08-29 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.45000000000000007% 2018-12-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.5599999999999999% 2016-09-06 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.5% 2016-10-04 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.79% 2016-03-14 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.69% 2016-08-08 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.6% 2016-08-03 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.75% 2016-03-29 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 0.79% 2016-03-23 Japan

Elevate your investments